Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.candola.czwww.ancap.cz provozovaném společností GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o. a v kamenné prodejně. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o., se sídlem Králodvorská 1086/14, 110 00 Praha 1, IČO: 24820041, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 177307 u Městského soudu v Praze a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1. VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající je obchodní GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o., se sídlem Králodvorská 1086/14, 110 00 Praha 1, IČO: 24820041, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 177307 u Městského soudu v Praze. GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Takový kupující spotřebitel nakupuje výrobky pro své osobní domácí použití.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupující podnikatel je každý, kdo kupuje výrobky tzv. na IČO.

KUPNÍ SMLOUVA

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, nemá vady

– věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

– věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

– věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

– je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

– věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Taktéž právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží pokud kupující nedodržel předepsaný reklamační postup při doručení zboží poškozeného přepravou.

2. USKUTEČNĚNÍ NÁKUPU VE SPOLEČNOSTI GASTRO HOLDING CANDOLA S.R.O.

GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o. je společnost orientovaná na distribuční prodej výrobků pro gastroprovozy. Jedná se zejména o výrobky z látek, porcelánu, skla, plastu, kovu a ostatního profesionálního kuchyňského vybavení. Nakupovat ve společnosti GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o. v rámci jí stanovených velkoobchodních cen může každá právnická nebo fyzická osoba, oprávněná k nákupu a prodeji zboží obdobného sortimentu nebo jeho zprostředkování. Za tímto účelem kupující předloží při prvním nákupu výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list a doklad o registraci k platbě DPH, je-li jejím plátcem. Kupující je povinen kdykoli po uskutečnění koupě informovat prodávajícího o změnách v registraci firmy, dodacích adres, telefonického a emailového spojení.

NABÍDKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Nabídka prodávajícího je nezávazná a kupující se nemůže domáhat dodání celého objemu objednaného zboží, není-li na skladě prodávajícího. Prodávající na tuto skutečnost upozorní kupujícího nejpozději při dodávce zboží. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě písemné, emailové či telefonické objednávky, po splnění podmínky podle čl. II, okamžikem:

a) složení hotovostní platby předem nebo zaplacením částky v hotovosti prodávajícímu při převzetí zboží
b) při platbě dobírkou na fakturu (dodávka prostřednictvím zásilkové služby, kurýrem, dopravcem) předáním zboží osobě, pověřené přepravou nebo osobním převzetím zboží u prodávajícího. Tímto okamžikem přechází na kupujícího rovněž nebezpečí vzniku škody na zboží
c) při platbě převodem na zálohovou fakturu
d) platba platební kartou při převzetí zboží

PŘES INTERNET

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném firmou GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o. tím, že požadované zboží vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit jak požadované plnění tak způsob doručení, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Odesláním objednávky Kupující zároveň stvrzuje, že si koupi zboží mohl dostatečně promyslet, nejednal pod tlakem, s cenou za zboží souhlasí a je si vědom, že v případě marného doručení zboží mu bude účtován poplatek za přepravu a expedici zboží.

U zboží drženého skladem dochází k okamžité expedici a Kupující je informován až přepravcem o datu doručení. Obvyklá doba expedice je u skladového zboží 1-2 pracovní dny v závislosti na čase doručení objednávky.

E-MAILEM

na adrese info@candola.cz

V e-mailové objednávce uvádějte kód zboží, celý název zboží, počet kusů, fakturační a dodací adresu (jméno a příjmení nebo název firmy IČO, DIČ, ulice č.p., město PSČ, stát, tel. číslo), způsob platby (zálohová faktura, dobírka, hotovost), druh přepravy (DPD, GLS nebo osobní odběr).

Potvrzení objednávky Vám zašleme zpět na uvedenou adresu nejpozději následující pracovní den. Pokud Vám potvrzení objednávky nepřijde, prosím, kontaktujte nás na e-mail info@candola.cz nebo v pracovní době na tel. čísle +420 283 853 242.

Náklady vynaložené na prostředky komunikace na dálku se neliší od sazeb dle podmínek Vašeho operátora.
Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen(a) v elektronickém systému firmy GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o.

UPOZORNĚNÍ

Veškeré objednávky přijaté jakoukoli cestou se považují za závazné a chtěné. Zákazník je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zaslané zboží od společnosti DPD, GLS nepřevezme, a to z důvodů na jeho straně. V případě marné expedice zboží zákazníkovi bude zákazníkovi následně zaslána faktura s výší dopravného a za náklady vynaložené s expedicí objednaného zboží. Výše uvedené neplatí, pokud zákazník včas před expedicí objednaného zboží písemně či telefonicky nahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy.

Zboží expedujeme okamžitě, většinou týž pracovní den, u objednávek přijatých po 12 hodině dochází k expedici následující pracovní den.

3. BEZPEČNOST

Během registrace Zákazník zadá své registrační údaje ke svému zákaznickému účtu. Bezprostředně po ukončení registrace jsou automaticky na jeho uvedený e-mail zaslány unikátní přístupové údaje a heslo. Tím je zároveň potvrzena funkčnost a správnost e-mailu Zákazníka. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu společnost GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o. informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je společnost GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o. oprávněna účet Zákazníka zablokovat a následně ho vyzvat k nové registraci. Společnost GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o. neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Váš souhlas

Používáním těchto stránek souhlasíte s Podmínkami o ochraně osobních údajů. Vždy, když poskytujete informace prostřednictvím těchto stránek, souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním předmětné informace v souladu s Podmínkami o ochraně osobních údajů.

Provedením objednávky vyjadřujete souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů pro obchodní a marketingové účely GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o., se sídlem Králodvorská 1086/14, 110 00 Praha 1, IČ: 24820041, (dále jen „správce“), na dobu neurčitou. Zároveň vyjadřujete souhlas s tím, aby uvedené údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem, eventuálně předány jiným správcům dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších novel. Poskytnutím osobních údajů je dobrovolné. Máte právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, právo na přístup k údajům, které se Vás týkají, právo na informaci o jejich případném zpracovateli a zdroji a další práva dle citovaného zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud nechcete, aby Vaše osobní data byla registrována v naší databázi, zašlete nám písemně sdělení.
Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o., se sídlem Králodvorská 1086/14, 110 00 Praha 1, IČO: 24820041, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 177307 u Městského soudu v Praze.

Aktivně poskytované informace
Některé části těchto stránek od Vás mohou vyžadovat informace proto, abychom Vás mohli kontaktovat a vyřešit Vaší objednávku (e-mailový a/nebo telefonní kontakt, jméno, případně název firmy). Informace, které nám sdělujete, jsou povinné a pro doručení zboží Vaší objednávky jsou nezbytné.

Pasivně poskytované informace
Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií jako například cookies, javascriptové měřicí systémy (Google Analytics) a standardní logování na straně serveru.

Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává této stránce (stejně tak jako všem ostatním stránkám) některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu, který jste právě opustil, a vaši adresu internetového protokolu (IP), jakož i verzi browseru, který Váš počítač momentálně používá. Tento portál může rovněž z Vašeho počítače shromažďovat anonymní informace prostřednictvím cookies. Svůj browser můžete nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo vůbec cookies odmítnout, nicméně určité části tohoto portálu nemusí bez cookies fungovat.

5. CENA ZBOŽÍ

Cena zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na webových stránkách platná ke dni odeslání objednávky kupujícím.

Vzhledem k tomu, že společnost GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o. je velkoobchodem a maloobchodem pro firemní klientelu, jsou veškeré ceny zboží, služeb i dopravy uváděné také bez DPH.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Prodávající si vyhrazuje právo aktuální změny cen, které jsou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi, jako jsou změny v celních sazbách, kurzech měn, dovozních a vývozních poplatcích, daní apod.

Na platby prováděné platební kartou se nevztahují jakékoli obchodní slevy.

6. CENA DOPRAVY

DORUČENÍ ZBOŽÍ DO 30 KG PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU DPD, GLS NEBO KAMIONOVOU PŘEPRAVOU PRO PALETOVÉ ZÁSILKY
Zákazník má následující možnosti dopravy:

osobní odběr – bez poplatku
vlastní přeprava – zákazník si sám sjednává a hradí přepravu zboží
doručení přepravní společností DPD, GLS
doručení zboží kamionovou přepravou

ZASLÁNÍ KURÝRNÍ SLUŽBOU DPD, GLS
Expediční poplatek pro zásilky do 30 kg doručované přepravní službou DPD, GLS pro státy:

Česká republika: 160,- Kč bez DPH
Slovenská republika: 16,- € bez DPH
Německo, Itálie, Belgie, Francie, Lucembursko, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Dánsko, Maďarsko: 23,- € bez DPH
Velká Británie: 35,- € bez DPH
V případě, že se Vámi objednané zboží nevejde do jedné zásilky (ať váhou nebo rozměrem), bude automaticky zabaleno do více zásilek a cena za dopravu bude navýšena.

Maximální rozměr zásilky přepravované službou DPD, GLS:
Maximální délka: 175 cm
Maximální obvodová délka: 300 cm
Maximální hmotnost balíku s křehkým zbožím: 30 kg

Vzhledem k tomu, že se přepravuje velmi křehké zboží, je nezbytné zásilky balit tak, aby bylo možné s nimi bezpečně zacházet. Je tedy možné, že kvůli bezpečné manipulaci nebudou využity maximální rozměry či váhy zásilky a zboží bude zabaleno do více zásilek. O takovém druhu balení bude zákazník předem obeznámen.

PŘEPRAVA ZBOŽÍ NA PALETÁCH

Kupující má možnost sjednat si vlastní přepravu. O takovém kroku informuje prodávajícího při objednávání zboží.

Přeprava zajišťovaná prodávajícím je sjednávána individuálně k příslušné expedici zboží. Zákazník je s cenou přepravy předem obeznámen. Nesouhlasí-li s cenou za sjednanou přepravu, musí si sám zajistit odvoz zboží v dohodnutém termínu. Pokud se zákazníkovi nepodaří řádně a včas zajistit přepravu a zboží nebude vyzvednuto v určeném termínu, počíná běžet lhůta uskladnění zboží.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré zboží je nutné uhradit předem na základě vystavené zálohové faktury nebo nejpozději při předání zboží zákazníkovi v hotovosti. Doba splatnosti zálohových faktur je 7 dní. Po tuto dobu je objednané zboží pro zákazníka blokováno. Při nedodržení splatnosti se objednávka i blokace ruší a zboží je uvolněno pro jiné, platící zákazníky.

V RÁMCI ZACHOVÁNÍ DOBRÝCH OBCHODNÍCH VZTAHŮ ZBOŽÍ NA DLUH NEDÁVÁME.

Možnosti placení za zboží:

platba v hotovosti při převzetí zboží či v kamenné prodejně
platba platební kartou při převzetí zboží v kamenné prodejně
platba v hotovosti na dobírku při doručení zboží přepravní společností
platba zálohové faktury převodem
platba převodem koncové faktury se splatností – pouze pro zavedenou klientelu
platba koncové faktury v hotovosti při převzetí zboží na prodejně nebo u zákazníka
platba online
Shoptet_Pay_online_platby

Aktuálně nabízené způsoby plateb a dodání je možné nalézt zde.

Pokud není dohodnuto jinak, platba platební kartou je možná pouze za zboží v celkové hodnotě nad 1.500 Kč bez DPH. Při platbě kartou se ruší veškeré dojednané obchodní a partnerské slevy.

Pokud není se zákazníkem dohodnuto jinak, faktury vystavujeme pouze nad částku 8.000 Kč bez DPH.

Pokud firemní zákazník či kupující spotřebitel za objednané a dovezené zboží (v případě dopravy na dobírku, či platbu v hotovosti při převzetí zboží) nemůže nebo nechce zaplatit, bude zboží odvezeno zpět a zákazníkovi bude naúčtovaná marná doprava v plné výši a náklady spojené s expedicí objednaného zboží.

Faktury se splatností vystavujeme pouze prověřeným zavedeným odběratelům a jen na skladové zboží. Zákazník je povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře. Termín uvedený na faktuře je posledním dnem pro připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
V pochybnostech se má za to, že zákazník fakturu obdržel 3. den po dodání zboží nebo provedení služby. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list nebo předávací protokol v případě, že nejsou tyto dokumenty vystavovány samostatně a prokazuje dodání zboží nebo provedení služby zákazníkovi, u zásilky potvrzuje její vypravení.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se zákazník uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z fakturované částky za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky. Administrace spojená s vymáháním dlužné částky je zpoplatněna. Za každou ze 3. vystavených upomínek je zákazníkovi účtováno 1.200 Kč bez DPH.

Online platby probíhají přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami této platební brány.

Shoptet_Pay_Visa_Mastercard_logo

Kontaktní údaje pro případné reklamace nebo dotazy k platbám

Shoptet, a.s.
Dvořeckého 628/8, Praha 6
E-mail: info@shoptetpay.com
Tel: +420 733 157 700

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem společnosti GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na zákazníka. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Zákazník se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům GASTRO HOLDING CANDOLA.

Povinnost zákazníka zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

8. DODACÍ LHŮTA

Vaši internetovou objednávku vyřídíme v co nejkratším termínu, u zboží skladem obvykle během 2 pracovních dnů. Pokud se však stane, že objednané zboží je momentálně vyprodané, budeme Vás neprodleně informovat. Jako záruční list k veškerému zboží slouží námi vystavená faktura.

DŮLEŽITÉ: Faktura a případné průvodní listiny k zásilce jsou vždy umístěny na vrchní straně balíku v červené plastové obálce.

Prodávající předá smluvnímu přepravci zboží zpravidla do 48 hodin od uzavření smlouvy, byla-li zvolena platba dobírkou, případně v téže lhůtě od zaplacení kupní ceny, byl-li zvolen jiný způsob platby, než dobírkou. Kupující bere výslovně na vědomí, že v případě zvolení způsobu platby převodem na účet uvedená lhůta počíná běžet až okamžikem připsáním kupní ceny na účet prodávajícího. V případě realizace objednávky v době marketingové akce (veletrhů a výstav) nebo v jiných situacích se může doba expedice prodloužit.

Osobní převzetí objednaného zboží je možné na adrese Gastro Holding Candola, s.r.o., U Továren 256, 102 00 Praha 15 - Hostivař. Při objednávce online vždy prosím vyčkejte na náš email s informacemi k vyzvednutí objednaného zboží. Dokud Vám tento email nepřijde, zboží není buď nachystané nebo zaplacené. Zboží je blokované k osobnímu vyzvednutí po dobu 3 pracovních dnů od zaslání emailu s informací o připraveném zboží k osobnímu odběru. Po uplynutí této lhůty je objednávka automaticky zrušena a zboží uvolněno pro dalšího zákazníka. Pokud chce zákazník blokovat zboží delší dobu, musí tuto skutečnost uvést do poznámky v objednávce. V takovém případě bude zákazníkovi vystavena zálohová faktura a blokace zboží počíná běžet po připsání částky na účet prodávajícího. Zboží bude blokováno po dobu 3 týdnů od uhrazení zálohové faktury. Při nevyzvednutí zboží do této lhůty bude zákazníkovi počítáno skladné v ceně 6 Kč bez DPH za každý započatý den.

9. INFORMACE K DOPRAVĚ

Zboží do 30 kg zasíláme přepravní službou DPD, GLS.

Paletové objednávky přepravujeme dle aktuální domluvy se zákazníkem. Proces paletové přepravy se řeší individuálně.

DPD, GLS
Nutné uvést vždy Vaše AKTUÁLNÍ telefonní číslo!

V den zahájení přepravy v rámci České republiky Vám bude přepravcem doručena e-mailová nebo sms zpráva o dodání balíku, která bude obsahovat následující informace: dobírková částka, číslo balíku a infolinka přepravce pro možnost dohledání zásilky.

Pro zaslání těchto informací je nutné uvést e-mailovou adresu a aktuální číslo mobilního telefonu osoby, která si zásilku převezme. Aby nedošlo k mýlce či zkomolení Vašeho jména či adresy, prosíme vyplňujte své údaje včetně diakritiky (háčků a čárek).

Zásilka Vám bude doručena zpravidla následující den po obdržení této zprávy.

Před doručením Vás bude řidič nebo pracovník zákaznického centra telefonicky kontaktovat.

Zásilky doručované v rámci Slovenské republiky nejsou přepravcem avizovány. Při odesílání zásilky na Slovensko Vám odešleme e-mail s číslem zásilky. Prostřednictvím tohoto čísla můžete na www.dpd.sk, www.glskurier.sk sledovat stav doručení zboží.

V případě nezastižení kupujícího na doručovací adrese ponechá řidič ve schránce tzv. oznámení o pokusu o doručení zásilky, na kterém bude uvedeno číslo zásilky a kontakt pro možnost sjednání náhradního termínu dodání. Zásilku se bude snažit řidič doručit i další pracovní den, v případě opětovného nezastižení bude zásilka uložena 7 dní na místně příslušném depu DPD, GLS.

Náklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží nebo odmítnutím převzetí objednané zásilky je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.

Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce, pečlivě zabalené v různém obalovém materiálu a vložené do přepravních obalů. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k obsluze. Při dodání zboží je kupujícímu předána faktura s náležitostmi daňového dokladu – tyto jsou vždy přilepeny zvenku na přepravním obalu v červené plastové kapse. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě.

DŮLEŽITÉ: Při převzetí zásilky si balík řádně zkontrolujte. Pokud zjistíte, že došlo k viditelnému vnějšímu poškození obalu zásilky, nebo v zásilce chrastí střepy, uveďte ihned konkrétní poškození obalu nebo zásilky do doručovacího listu řidiče k potvrzení o převzetí zásilky příp. do Zápisu o škodě.

Je nezbytné reklamaci vyřešit ihned při převzetí, za přítomnosti řidiče, který má u sebe všechny doklady nutné k sepsání reklamace.

Nenechte se odbýt! Sepsání reklamace je řidičova povinnost a bez okamžitého sepsání reklamace a následné náležité fotodokumentace nebude reklamace vyřízena! S řidičem sepište pouze reklamační protokol.

Pokud je zboží evidentně rozbito, zásilku nepřebírejte. Avšak poškozený obal ještě nemusí automaticky znamenat rozbité zboží.

Reklamaci uplatňujte e-mailem u Prodávajícího. Lhůta na podání reklamace zásilky kupujícím je 24 hodin od doručení zásilky. Prodávající má možnost uplatnit reklamaci poničeného obsahu zásilky u příslušného dopravce pouhých 48 hodin od doručení zásilky kupujícímu v rámci přepravy po České republice! U zahraničních zásilek je lhůta 7 kalendářních (ne pracovních) dnů od převzetí zásilky.

Pro vyřízení reklamace zničeného obsahu zásilky je nezbytné doložit (vyňato z reklamačních podmínek přepravní společnosti DPD, GLS):

a) Doklad o pořizovací ceně (Nákupní faktura, případně čestné prohlášení s vyčíslením výrobních či pořizovacích nákladů.) 
b) Průvodní doklad k zásilce (Vydaná faktura, dodací list, reklamační protokol.) 
c) Zápis o škodě sepsaný s pracovníkem DPD, GLS (V případě zjevného poškození obalu.) 
d) Fotodokumentaci poškozeného přepravního obalu, použité výstelky a poškozeného obsahu – fotografie by měly být z více úhlů. Pokud jste viděli kurýra neohleduplně zacházet se zásilkami, popište to do Zápisu o škodě.
e) Posudek servisu vyžadují-li to okolnosti případu (Má-li zboží pořizovací hodnotu nad 2 500,- Kč bez DPH, posudek servisu určuje možnou (ne)opravitelnost) nebo cenovou nabídku opravy.) 

Proces reklamace poničeného obsahu zásilek se řídí dle Všeobecných obchodních podmínek DPD CZ, s.r.o., GLS CZ s.r.o., a doba procesu vyřízení reklamace ze strany DPD je 30 dní od uplatnění. Bezodkladně po obdržení informací o vyřízení reklamace Vás budeme informovat.

Podrobné informace o reklamaci zásilek naleznete na stránkách přepravní společnosti DPD, GLS a v sekci Přeprava křehkého zboží.

10. NEVYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ - SKLADNÉ

Objednané zboží je nezbytné vyzvednout v dohodnutých termínech.

ZBOŽÍ OBJEDNANÉ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU:

– osobní odběr, platba při převzetí: zboží je pro zákazníka blokováno po dobu 3 pracovních dní. Po uplynutí této lhůty se má za to, že zákazník o zboží ztratil zájem a zboží je uvolněno pro jiné, platící zákazníky

– osobní odběr, platba předem na zálohovou fakturu: Doba splatnosti zálohových faktur je 7 dní. Po tuto dobu je objednané zboží pro zákazníka blokováno. Při nedodržení splatnosti se objednávka i blokace ruší a zboží je uvolněno pro jiné, platící zákazníky.

– doručení zboží, platba na dobírku či v hotovosti při převzetí zboží: Pokud firemní zákazník či kupující spotřebitel za objednané a dovezené zboží nemůže nebo nechce zaplatit, bude zboží odvezeno zpět a zákazníkovi bude naúčtovaná marná doprava v plné výši a náklady spojené s manipulací se zbožím.

ZBOŽÍ OBJEDNANÉ PROSTŘEDNICTVÍM OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ ČI NA PRODEJNĚ:

– osobní odběr, platba při převzetí: zboží je pro zákazníka připraveno ke sjednanému datu převzetí a na určeném místě (prodejna, sklad). Pokud není při objednávce uvedeno jinak, je nezaplacené zboží pro zákazníka blokováno po dobu 3 pracovních dní od doby dohodnutého termínu převzetí. Po uplynutí této lhůty se má za to, že zákazník o zboží ztratil zájem a zboží je uvolněno pro jiné, platící zákazníky.

– osobní odběr předem uhrazeného zboží: zboží je pro zákazníka připraveno k sjednanému datu převzetí ve sjednaném místě (obchod, sklad). Pokud si zákazník ve sjednaném termínu zboží neodebere, je zaplacené zboží z prodejny odvezeno zpět do skladu a zde je bezplatně uskladněno po dobu 7 kalendářních dní. Vyzvednutí zboží je možné již pouze ve skladu. Po uplynutí této doby je na vrub zákazníka počítáno skladné.

SKLADNÉ ZA ZAPLACENÉ ZBOŽÍ NEODEBRANÉ V TERMÍNU

Uskladnění nepřevzatého zaplaceného zboží je zpoplatněno. Do plochy 1 europalety včetně (120x80cm) činí skladné 50 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den.

11. ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

Na veškeré prodávané zboží prodávajícím je konečnému spotřebiteli poskytována zákonná záruční doba, nestanovil-li konkrétní výrobce jinak, ode dne prodeje kupujícímu. Odpovědnost za vady je 2 roky, ale může se stát, že národní úprava jiného státu dává záruku v rámci reklamace zákonné záruky delší. Dojde-li ke skladování výrobku u kupujícího před jeho prodejem konečnému spotřebiteli po dobu delší než 3 měsíce, jde prodloužení záruky vůči spotřebiteli k tíži kupujícího.

Záruka se nevztahuje na:

• opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku,
• poškození výrobku v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny k užívání a obecně známými a obvyklými způsoby používání,
• poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou nebo zásahem vyšší moci,
• mechanické poškození výrobku,
• poškození způsobené použitím nevhodných médií (baterií, topných médií, apod.)
• vady a poškození způsobené neodborným zásahem do výrobku
• vady a poškození způsobené nevhodným užíváním nebo ošetřením (čistící chemikálie musí vždy odpovídat povaze výrobku)
• vlivem povětrnostních podmínek,
• vady a poškození způsobené úmyslným poškozením
• nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě (faktuře).

Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u výrobků z látek v rámci tolerance.

Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží a způsob balení.

12. PRAVIDLA REKLAMACÍ POŠKOZENÝCH ČI NEÚPLNÝCH ZÁSILEK OD SPOLEČNOSTI GASTRO HOLDING CANDOLA, ROZESÍLANÝCH PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU DPD, GLS NEBO KAMIONOVOU PŘEPRAVOU.

Vážení zákazníci, velice si vážíme našeho obchodního partnerství a ujišťujeme Vás, že vždy jsme připraveni hájit především Vaše, ale i naše zájmy a proto si dovolujeme Vám připomenout předepsané postupy pro řešení případných reklamací zásilek, které jsou poškozené či neúplné.

Dodržením těchto postupů si zajistíte bezproblémové uznání Vaší reklamace a její urychlení vyřešení. Naopak při nedodržení těchto postupů je dost pravděpodobné, že reklamace nebude uznána, jelikož společnost GASTRO HOLDING CANDOLA opouštějí zásilky ve 100 % kvalitním stavu, který umíme vždy doložit.

Přesné znění postupu reklamace poškozených či neúplných zásilek je v samostatném dokumentu uvedeném v sekci přeprava křehkého zboží.

13. REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o.

Ačkoli v sortimentu velkoobchodu GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o. naleznete pouze výrobky té nejlepší kvality od věhlasných světových značek, nikdy nelze vyloučit vadu materiálu. Jelikož si vážíme času našich klientů i času vlastního, snažíme se reklamacím předcházet mimořádně pečlivou kontrolou. Někdy se může stát, že se zboží poškodí, nebo s ním nejste z nějakého důvodu spokojeni a chcete jej vrátit.

Vymezení pojmů:

Prodávající je firma GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující spotřebitel je taková osoba, která zakoupené zboží neuplatňuje ve vlastní daňové evidenci. 

Prodávající:

Fakturační adresa:

GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o., se sídlem Králodvorská 1086/14, 110 00 Praha 1, IČO: 24820041, DIČ: CZ24820041

zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 177307 u Městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající“), Gastro Holding Candola, s.r.o., U Továren 256, 102 00 Praha 15 - Hostivař, je jediné kontaktní místo pro reklamaci zboží, včetně zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.candola.cz a www.ancap.cz.

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Korespondenční adresa pro veškerou komunikaci, zasílání zboží a reklamací:

Gastro Holding Candola, s.r.o.
U Továren 256
102 00 Praha 15 - Hostivař
Česká republika

Kontaktní e-mail:   info@candola.cz
Kontaktní telefon: (+420) 283 853 242

Abychom se vyhnuli případným nedorozuměním, rozlišujeme tyto alternativy reklamace zboží:

Reklamace zboží - bylo vám dodáno zboží, které podle vás vykazuje výrobní vady.

Reklamace dodávky - bylo vám dodáno jiné zboží, než jste si objednali, případně jste převzali zásilku od přepravce a zjistili jste, že zboží bylo doručeno poškozené / rozbité

Vrácení zboží - zboží nakoupené prostřednictvím internetového obchodu a dodaného přepravní společností chcete z libovolného důvodu (nelíbí se vám ve skutečnosti atd.) vrátit. Na to vám garantujeme právo po dobu čtrnácti dní od doručení zboží.

REKLAMACE ZBOŽÍ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě (dále též jen „zboží“) v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
1.2 Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí (při samoobslužném prodeji po zaplacení kupní ceny) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

II. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO
2.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 

III. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
3.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost – viz čl. IV. níže).
3.2 Ustanovení čl. 3.1 se nepoužije:
a) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
b) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
c) vyplývá-li to z povahy věci (zboží).
3.3 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.
3.4 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 2.1, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
3.5 Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
3.6 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
3.7 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Za případy, kdy kupující vadu sám způsobil, se považují mimo jiné případy, kdy je vada způsobena v důsledku: a) použití zboží v rozporu s návodem k použití, b) nesprávné montáže či demontáže zboží, c) neautorizované opravy či změny prováděné na zboží, d) úderu, pádu nebo jiného mechanického poškození zboží (např. poškrábání povrchu zboží).
3.8 Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

IV. ZÁRUKA ZA JAKOST
4.1 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.
4.2 Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.
4.3 Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu.
4.4 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

V. UPLATNĚNÍ PRÁV
5.1 Práva z vady i práva ze záruky za jakost se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno.
5.2 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně.
5.3 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5.4 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech, kdy se k reklamaci musí vyjádřit výrobce, do čtrnácti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

VI. PŮSOBNOST REKLAMAČNÍHO ŘÁDU
6.1 V případech, kdy prodávající prodává zboží osobě, která je podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také podnikatelské činnosti takové osoby (podnikatele), se namísto ustanovení tohoto reklamačního řádu uplatní příslušná právní úprava, tento reklamační řád se tedy na takové případy nevztahuje.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1 Dojde-li ke změně právních předpisů, ze kterých tento reklamační řád vychází tak, že jeho ustanovení se dostanou do rozporu s platným a účinným právním předpisem, má před zněním reklamačního řádu bez dalšího přednost takový právní předpis.

REKLAMACE DODÁVKY ZBOŽÍ
Poslali jsme vám něco jiného?
Přijměte prosím naši omluvu a bezodkladně nás informujte o situaci na kontaktních údajích, nejlépe telefonicky. Podle toho, co se stalo, se domluvíme, jak situaci vyřešit. Nevyhazujte obalový materiál.

Bezodkladným informováním se rozumí ihned po převzetí zboží, nejpozději do 3 pracovních dní od dodání zboží. Na pozdější reklamaci dodávky nebude brán zřetel!
Ideálně zboží vyfoťte a to včetně obalového materiálu
Kontaktujte nás pro operativní řešení vzniklé situace:
na emailovou adresu info@candola.cz nebo telefonicky +420 283 853 242

Bylo vám doručeno rozbité zboží, kdy došlo k jeho poškození při přepravě?
Podrobné informace k postupu při poškození zboží přepravou naleznete ve článku Přeprava křehkého zboží.

14. NÁKUP BEZ RIZIKA – ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy ve 14-denní lhůtě pro zboží objednané přes internet a doručené přepravní společností pro kupující spotřebitele.

Pokud kupující spotřebitel (ve smyslu obchodních podmínek) po doručení internetové objednávky nebude se zbožím spokojen, má právo do 14 dnů od převzetí odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu.

Čtrnáctidenní lhůta rozhodně neslouží k bezplatnému zapůjčení a používání zboží!

Veškeré zboží je možné si prohlédnout a zakoupit v naší kamenné prodejně. Na zboží objednané prostřednictvím internetu, ale vyzvedávané osobně v prodejně, se nevztahuje 14ti denní lhůta pro odstoupení, protože zákazník si mohl zboží prohlédnout a svůj nákup si důkladně rozmyslet a nebo změnit.

Adresa pro doručení vraceného zboží – osobně nebo prostřednictvím přepravce na vlastní náklady kupujícího:

Gastro Holding Candola, s.r.o.
U Továren 256
102 00 Praha 15 - Hostivař

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy Kupující spotřebitel odstoupení od smlouvy odeslal prodejci. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů. Nejpozději ve stejné lhůtě je Kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady za vrácení zboží nese Kupující. Peníze za zboží budou Kupujícímu vráceny až po kompletním obdržení zboží a individuálním vyhodnocení opotřebení vraceného zboží.

Vrácené zboží musí být dobře zabalené, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Doporučujeme přiložit vyplněný reklamační lístek, fakturu, případně dodací list, který poslouží jako dokument potvrzující zakoupení zboží u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. K odstoupení od smlouvy je nutné použít „Formulář pro odstoupení. Bez předaného účetního dokladu nelze odstoupit od smlouvy!

Zboží musí být vráceno v originálním nezničeném, neporušeném obalu. V případě zničeného nebo porušeného obalu zboží má prodejce (GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o.) právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Obal u dárkových balení je předmětem koupě a součástí koupené věci. V případě poškození dárkového obalu bude zákazníkovy naúčtován v plné výši. I přesto má GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Peníze za vrácené zboží zašleme zákazníkovi na jeho bankovní účet, nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží (číslo účtu a kód banky zákazník vyplní do reklamačního lístku nebo do „Formuláře pro odstoupení“). Zboží zákazník pošle na vlastní náklady.

Zboží může být vyzkoušeno, avšak prodejce (GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o.) má právo na snížení jeho hodnoty v případě, že zákazník svého práva zneužije a nakládá se zbožím bez ohledu na jeho povahu a vlastnosti. S ohledem na různorodost zboží je každý případ řešen individuálně. Snížení může dosáhnout i 100 % ceny zboží. Zboží si zákazník může vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba myslet na náklady, které bude mít prodejce s uvedením zboží do původního stavu a které mu budou vyčísleny. Tomuto snížení zákazník předejde, pokud bude se zbožím nakládat v souladu s obchodními podmínkami. Pokud si zákazník zboží potřebuje z jakéhokoli důvodu vyzkoušet, pak se snížení ceny za vracené zboží vyhne tím, že zboží uvede do původního bezvadného stavu sám (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.). Pokud prodejce vynaloží náklady na takto znehodnocené zboží bude o tuto částku ponížena hodnota vráceného zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

na dodávku zboží upraveného nebo zhotoveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
na dodávku novin, periodik a časopisů
Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Shrnutí:

vrácené zboží by nemělo být používané, poškozené nebo jinak znehodnocené
kupující spotřebitel doručí vrácené zboží osobně nebo prostřednictvím přepravce na vlastní náklady na uvedenou adresu provozovny prodejce
pokud bude zboží poškozené či použité, či pokud bude poškozen obal (nebo bude zcela chybět), bude vrácená částka přiměřeně snížena, v ojedinělých případech může být vrácení odmítnuto
vracené zboží zaslané na dobírku nebude přijato
poškození zboží způsobené přepravou při jeho vracení bude naúčtovány na vrub kupujícího
zboží musí být vráceno včetně originálního dokladu o zaplacení – faktury, účtenky
záruka vrácení zboží se nevztahuje na zboží objednané přes internet ale vyzvedávané osobně v prodejně
14ti denní lhůta vrácení zboží se nevztahuje na kupujícího nespotřebitele – podnikatele, tedy na osoby, které zboží nakupují na firmu, ičo.

15. ZBOŽÍ NA ZKOUŠKU

Vybavujete kavárnu, restauraci? Měníte menu? A potřebujete zjistit, jak nový inventář bude ladit s interiérem a jak na něm bude vypadat jídlo?

Pro zapůjčení zboží je nezbytné doložit:

Fakturační údaje, dodací adresu, název podniku, jméno zodpovědné osoby, která si zboží vyžádala, telefonní a e-mailový kontakt.

Zboží vybrané v kamenné prodejně nebo prostřednictvím katalogů či internetových stránek si lze vyzvednout osobně nebo jej můžeme zaslat přepravní společností. Lze sjednat návštěvu obchodního zástupce.

Zboží je zapůjčeno na dobu 7 kalendářních dní. Prvním dnem se rozumí den nákupu a sedmým dnem se rozumí den vrácení zboží.

Zboží zapůjčujeme oproti 100 % záloze z ceny zboží. Pokud zákazník zboží v uvedené lhůtě vrátí nepoškozené, v původním nepoškozeném obalu, je mu vrácena celá kupní cena.

Zápůjčku zboží nelze platit kartou ani převodem. Akceptujeme platby pouze v hotovosti. V případě doručení přepravní společností lze platit při převzetí zboží na dobírku.

Nestihne-li zákazník vrátit zboží po uvedené lhůtě 7 kalendářních dnů, za každý započatý den zaplatí částku jako by se jednalo o komerční půjčení inventáře. Obvykle se jedná o 10 % pořizovací ceny za každý započatý den.

Zboží lze vrátit osobně v prodejně nebo přepravní společností.

Vracení zapůjčeného zboží prostřednictvím přepravní služby jde na vrub zákazníka. Zboží vracené na dobírku nebude přijato.

Zákazník ručí za bezvadné zabalení zboží a jeho ochrany před možným znehodnocením. V případě poničení zboží přepravou je částka za zničené zboží zákazníkovi naúčtována.

Pokud během zápůjčky bude zboží zákazníkem jakkoli poškozeno, bude mu částka za poškozené zboží odečtena od ceny za vracené zboží.

Zapůjčené zboží se vrací na adresu:

Gastro Holding Candola, s.r.o.
U Továren 256
102 00 Praha 15 - Hostivař

16. FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

Je samostatný dokument zpřístupněný na webových stránkách.

17. PODMÍNKY UŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Provozovatelem internetových stránek www.candola.cz a www.ancap.cz společnost GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o. (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či programového kódu internetových stránek. 

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.candola.cz a www.ancap.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny soukromé i právnické osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu webových stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Některé z informací publikovaných na stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

18. PROVOZ WEBU, OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI

Společnost GASTRO HOLDING CANDOLA může kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, přidat nebo odebrat kteroukoli část webu, včetně vlastností a specifikací produktů popsaných nebo zobrazených na Webu. Jakékoli změny v jakýchkoli podmínkách uvedených na tomto Webu vstupují do platnosti okamžikem jejich uvedení. Pokračováním v používání tohoto Webu po uvedení změn dáváte najevo váš souhlas s těmito změnami.

Ačkoli jsme vynaložili velké úsilí pro zabezpečení správnosti informací na těchto stránkách, GASTRO HOLDING CANDOLA za ně nepřejímá zodpovědnost. Materiály mohou obsahovat nesprávné informace nebo typografické chyby. Tímto potvrzujeme, že spoléhání se na jakýkoli názor, radu, prohlášení, poznámku nebo informaci je jen na vaše riziko. Veškerý obsah je poskytnutý „JAK JE“ a „JAK JE DOSTUPNÝ“. GASTRO HOLDING CANDOLA se výslovně zříká jakýchkoli záruk nebo garancí jakéhokoli druhu, ať už přímých či implikovaných, včetně a bez omezení garancí obchodovatelnosti anebo vhodnosti pro daný účel, neuskutečnění neoprávněného zásahu, nebo co se týče provozu těchto stránek nebo jejího obsahu. GASTRO HOLDING CANDOLA neručí a negarantuje bezpečnost těchto internetových stránek. GASTRO HOLDING CANDOLA nezaručuje, že internetové stránky nebo servery, které zpřístupňují tyto stránky či elektronická komunikace odesílané ze strany GASTRO HOLDING CANDOLA neobsahuje viry ani jiné škodlivé elementy. Všechny takovéto záruky, garance a podmínky jsou vyloučené s výjimkou do rozsahu, ve kterém zákon zakazuje jejich vyloučení.

GASTRO HOLDING CANDOLA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, VYPLÝVAJÍCÍ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ ČI NÁHODNÉ ŠKODY (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ ŠKODY ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU KONTRAKTU, TRŽEB, ÚDAJŮ, INFORMACÍ ANEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z, ANEBO SOUVISEJÍ S POUŽÍVÁNÍM ČI S NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ TÉTO STRÁNKY NEBO OBSAHU. KROMĚ TĚCHTO USTANOVENÍ GASTRO HOLDING CANDOLA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI CHYBY, NEPŘESNOSTI, OPOMENUTÍ ČI JINÉ VADY NEBO NEVHODNOSTI ČI NEOVĚŘENÉ INFORMACE OBSAŽENÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 12. července 2024.